Contact! +263 779 397 464
info@chishona.co.zw

RURIMI RWECHISHONA

About (Edit profile)

This author has not yet filled in any details.
So far has created 6 blog entries.

NHETEMBO ~ CORONA UNOKONZERESA

2021-01-05T12:53:46+00:00January 5th, 2021|

NHETEMBO ~ CORONA UNOKONZERESA  By Benson Gono Tapeta maoko, tapeta miswe, tamira negumbo rimwe, tagumirwa. Tamboedza kumira-mira nehunyanzvi hwaana mazvikokota, Taenda kumagobori, tanamata tanamatazve, tadetemba madzitateguru Tasvika zvino kwamvura yacheka makumbo Tasvika pakubvumirana kuti iwe Corona unokonzeresa!   Unoziva here kuti hauna ganda kumeso Pese pawasvika unoita mutemarege wembada Unouraya ani nai asina kana nechaakakutadzira [...]

AKAIGOCHERA PAHUTSI

2021-01-05T12:47:51+00:00January 5th, 2021|

AKAIGOCHERA PAHUTSI  By Benson Gono “Mudzimai wenyu ari muroom 59 paMakotore Hotel iri munaSamora Machel padyo naFourth Street.Endai munozvionera mega.Ndangoti ndikunyeurireiwo.” Detective Superintended Gibson Marangwanda vakanzwa dikita richierera nomuviri wavo wese pavakapedza kuverenga mashoko aya panharembozha yavo.Nharembozha yaGibson yaive yemhando yepamusoro-soro zvokuti aiti kana akaibata waifunga kuti zvimwe akatakura bhaibheri.Nhare iyi yaikwanisa kuita zvishamiso chaizvo [...]

ABAYIWA NGAABUDE

2021-01-05T12:18:33+00:00January 5th, 2021|

ABAYIWA NGAABUDE By Benson Gono “Ndati kana wasvotwa buda uende kumba kwenyu, uri murume rudzii anoda kuchengetwa nomukadzi!” apaumba Rodha akamira padhuze nechitofu muimba yavairoja mumusha weRugare uri padyo neKambuzuma muguta reHarare. Chamu haana zvaakakwanisa kupindura mushure mokunge ataurirwa magaramoyo aya nomudzimai wake wamakore makumi maviri namashanu. Vachangobva mukuroorana vaviri ava vakaita muchato wakaita mutinhimira [...]

RINA MANYANGA HARIPUTIRWE MUMUSHUNJE

2021-01-05T10:42:21+00:00January 5th, 2021|

RINA MANYANGA HARIPUTIRWE MUMUSHUNJE By Benson Gono Guta reNjema raive diki chaizvo kana richienzaniswa namamwe madhorobha akarikomberedza. Chikuru chaishamisa pariri ndechokuti maiitika zvinorova kupinda mamwe madhorobha makuru. Guta iri raive nevatsvene, vapfumi navarombo.Raive nevaroyi, mbavha uye waivewo musha wetsvuuramuromo. Hapana aizviita mutete womumwe, munhu wega wega aizvitutumadza nezvaaive nazvo. “Amai mwana! Mainzwa here yaitika kunaMutamba [...]

DAI NDAKAZIVA HAITUNGAMIRI

2021-01-05T06:48:23+00:00January 5th, 2021|

DAI NDAKAZIVA HAITUNGAMIRI By Benson Gono Nhemia haana kuzvibvuma kuti mari yaive muhomwe make yakange iri yake. Mabhero ake efodya akange amuburitsira mari yaakange asati ambobata muupenyu hwake hwese. Aisaziva kuti otangira papi nokuti kukura kwake kwose aingove munhu aitambura.Baba vake vakange vashaika aine makore mashanu achibva akura achichengetwa naamai vake pamwechete nemadzikoma ake maviri [...]

NYIKA YAZVIMBIRWA NOHUORI

2021-01-04T12:04:31+00:00January 4th, 2021|

NYIKA YAZVIMBIRWA NOHUORI By Benson Gono Zvibhakera zvakange zvatsvuka moto pamusuwo wepaFarai, bhawa guru riri mumusha weMucheke uri muguta reMasvingo. Hwitakwi mbiri dzakange dziri kutiburana pachokwadi. “Musavabate! Ndevezera rimwechete, regai vapedzerane!” vaideedzera vanatinhaidzirwe vakamira kure nevarume vaviri vakange vari kutiburana zvegore rose. Madzimai omusika chaiwo akange atokanganwa basa raakange abvira kudzimba dzawo. Ukuwo mbavha dzakange [...]