RINA MANYANGA HARIPUTIRWE MUMUSHUNJE

By Benson Gono

Guta reNjema raive diki chaizvo kana richienzaniswa namamwe madhorobha akarikomberedza. Chikuru chaishamisa pariri ndechokuti maiitika zvinorova kupinda mamwe madhorobha makuru.

Guta iri raive nevatsvene, vapfumi navarombo.Raive nevaroyi, mbavha uye waivewo musha wetsvuuramuromo.

Hapana aizviita mutete womumwe, munhu wega wega aizvitutumadza nezvaaive nazvo.

“Amai mwana! Mainzwa here yaitika kunaMutamba Drive? Amai mwana iwe!” akadaro Leah achifemereka nokufambisa kwaakange aita achibva kumba kwavo kuenda kweshamwari yake Agnes.

“Chiiko nhaiwe Leah?Tibatise tinzwe kanhi,” akadaro Agnes nzeve dzake dzachiti kwangwa kumira kunge tsuro iri kutandaniswa.

“Iwe, kaMaidei kaya kemunaMutamba hanzi kazvara mwana mukaradhi. Amai mwana hanzi bvudzi riri kutoyerera, hanzi katori kamurungu chaiko! Ufunge kuti apa ndipo paanga akatizira kumba kwaana Dhivha achimuti nhumbu ndeyako?” akaenderera mberi mwanasikana.

“Hi-i nhaiwe uri kurevesa here? Wanzwa nani?”Agnes akataura akabata muromo nokukahadzika.

“Ini ndanzwa nanesi anogara pamaraini pedu anoshanda pachipatara achitoti asiya N-Metro yatovepo ichitora mifananidzo amai mwana!Ende vanhu vemuNjema unovaziva iwe kuti havaaite, hanzi vatozara pachitipatara varikutodeedzera kuti hatibve pano tisina kuona kamurungu,” akadaro Leah.

“Chete kaMaidei kaiwanza, manje kanzwa bhata.Uchiri kuziva here kuti takambonetsana mazuva aya andaidanana naBoogie kave kuda kuti he-e-e wakanditorera mukomana wangu chii chii? Leah-ka! Ndakakataurira kuti ndinokuwachisa seri nekuseri,” akadaro Agnes nenzwi rine hutsinye mukati.

Akaendera mberi: “Asikana mira ndikame musoro wangu tiiende tinozvionera, tinganzi tiri kuitei muno kana tikasanoona madambi akadai,” mwanasikana akazopedza kutaura achipinda pagedhi repamba pavo.

Agnes paakapinda mumba mavo kunokama musoro pakasara pachipfuura chimwe chikwata chevakomana vairatidza kuti vakange vanwa zvinwiwa zvinobata pfungwa.Leah aiziva kuti vakomana ivavo vaive nemukurumbira wekudenha.

“Iwe Leah saka wakazoti tichatanga kudanana riini?” akabvunza mumwe wevakomana ava achitadza kumira ega nokudhakwa.

“Iwe Charle usati kana manwa brocho yenyu woda kudenha munhu wese wawasangana naye. Ndinodanana newe unondipeiwo pawakati mha-a ipapo?” akapindura Leah nehasha achiziva kuti vakomana ivavo vakange vasiri vokujairirana navo. Vaigona kukubvisa mbatya masikati machena ukaita zvokuvasekerera.

“Iwe Leah usada kundijairira wanzwa!” akadaro mukomana uya achinongedza Leah, “Unofunga ndingatadza kukuchengeta nei ini? Chete vasikana vemunaMusasa mave kutyisa kudanana nemi nokuti mune mukurumbira wokubvisa nhumbu.Manje haunyare kukundwa naMaidei azvizvarira kamukaradhi kake?Hameno hako nekamudhara kauri kudanana nako, uchenjere uchazvara mwana ane maronda mumusoro,” chakataura chidhakwa chiya chidzedzereka kutevera vamwe vacho vakange vatove chinhambwe chakati kuti.

“Hanzi chiiko neichi chimukomana chebronco?” Agnes akabvunza achibuda pagedhi repamba pavo.

“Ufunge chimukomana ichochi chave kuda kundijaira sitereki.Hanzi vasikana vemunaMusasa mune mbiri yokubvisa nhumbu ufunge?He-e uchazvara mwana ane maronda mumusoro nekamudhara kauri kudanana nako.Manje Funnie ndinoda kumutaurira chimborohwa, chinoonerwa chaizvo,” akadaro Leah, vaviri vave kufamba vakananga kuchipatara.

“Iwe ungatevedzera zvauyu hauzive here kuti kumba kwavo kune ngozi.Hanzi amai vake vanobata-bata ndosaka uchiona vanakomana vacho imba yose akangoita mazungairwa.Handiti mukoma wake arikupika jere mushure mokunge awanikwa akarara nembwa,” akadaro Agnes achiedza kudzora Leah akange arikuvira nehasha.

“Iwe!mukoma wake nhai? Ndosaka mhani, anonzi kana zvamubata iye Bonnie wacho anorova amai vake achivati ndimi muri kutishaisa rugare.Handiti hanzvadzi yavo watakadzidza naye uchiri kumuziva?Anonzi akarambwa nemurume mushure mokunge zvabatwa kuti aidanana nomukomana webasa.  Ufunge kuti munhu anga atengerwa rino ziimba risingaite kuMushuma Park. Mai mwana! Njema haaiite mufunge, svondo hariperi pasina zvaiitika, apo ndinokupikira nasekuru vangu vari pachuru,” akataura Leah achicheuka kutarisa imwe chembere yaimuninira nechigumwe.

“Vari kudeiko mai ava nhai iwe Agy?” Leah akabvunza mumwe wake achifinyamisa kumeso, “Ufunge ndakavamaka zvisingaiti, ndivo vakandirambisa naBezzy vachiti hanzi musikana iyeye anowanza, auraya varume vakawanda muno muNjema . . . .  maswera sei henyu gogo?” akadaro vave kusvika padyo nechembere iya.

“Asi murikuenda kuchipatara kwatanzwa kuti kwazvarwa kamurungu?’ yakabvunza chembere.

“Ndiko kwatiri kutoenda, tati zvokunzwa namakuhwa zvinonetsa,” Leah akapindura.

“Manje kuchipatara kwamuri kuenda hakusisina nyaya uko, asi zviri kuitika kunaMupurwa hamuna kuzvinzwa kanhi?” vakadaro ambuya vaye.

“Chiiko chiri kuitika kunaMupurwa nhai gogo?” akabvunza Agnes.

“Hanzi mudzimai wamufundisi wechechi iri munaMupurwa abatwa achiyamwisa gonzo” yakapindura chembere.

“Hi-i nhai imi, toita sei Leah?Zvekuchipatara ngatichiregedzai, timhanyire kunonzwa yokwaamai mufundisi,” akadaro Agnes vave kudzokera nokwavakange vabva nako vakananga kunaMupurwa.

“Hanzi vabatikidzwa namadzimai anga achitoenda kuchitatu.Vanonzi vanga vasina kana kupfeka vari kuseri kwepurupiti,” yakadaidzira chembere yave kudzokera mumba mayo.

“Inonzi Njema amai mwana!Ndambokutaurira kuti chii?Svondo hariperi pasina dot com, tofamba sei kuti tikurumidze kusvika,” akabvunza Leah.

“Ini handisi kuda kupfuura nemunaJecha, ndine chikwereti chaRuth cheweave yandakatora kwaari, handisati ndaibhadhara.Ngatipinde nomunaMutiti tozonokwidza naMuonde,” akapindura Agnes vaviri vave kukanda nhanho.

Vachingopinda munaMutiti  vakabva vaita mahwekwe naGetrude, shamwari yavo yavakafunda nayo paNjema High School.

“Getty vasikana ko kurova ndochii? Uri kuenda kupiko, handeika kwaamai mufundisi tinoona kuti zvafamba sei?Variseiko vana Miss Caro kumaraini kwenyu?” akabvunza Agy.

“Ndiri nani ini asikana, hameno kwenyu?Iwe Agy hamusi kuziva here kuti Caro arikurwara, akabatwa TB gore rakapera,” akapindura Getty.

“Usanditaurire, Caro kubatwa TB, zvakafamba sei?Ana Caro handiti ndivo vaiva anachamangwiza veScripture Union here tiri kuchikoro?Amai mwana rinamanyanga hariputirwe mumushunje,” akadaro Agnes achiratidza kushushika.

“Imi munonditaurira kuti makange musingazive here kuti Caro aidanana nekaticha keWoodwork kamwe kaive nemiromo mitsvuku-tsvuku kaya, kainzi Madzivire?” akabvunza Getty achirovana maoko naLeah.

“Mufunge mwana uya handina kumbomufungira zvakadaro,” Leah akapindura.

“Imi!zvokumba kwaana Caro zvinemutsindo. Izvozvi Caro haasi kukwanisa kana kufamba chaiko, apa amai vake ndopavari kupengesana nomuroja wavo. Tinongonamata kuti achapona nokuti ndakanzwa kuti akazobvuma kupinda pachirongwa,” akadaro Getty.

“Asikana Getty isu regedza tiende tinonyatsonzwa nyaya ichiri kupisa,” akadaro Agnes vave kufambisa naLeah vakananga kunaMupurwa.

“Iwe kaGetty haukazive here kuti ndekemakuhwa, ndokamwewo ikaka,” akadaro Leah pavakaparadzana naGetty.

“Iye anoda kutaura nezvaamai vaCaro, iye handiti amai vake vaidanana nabhiridha paipamhidzirwa imba yavo?Mubvunze kuti chii chakaita kuti baba vake vabve pamba vachinogara nesmall house kuEastview?” akapamhidzira Leah.

Vanhu yaive nhangemutange vakananga paghedhi repakereke iri munaMupurwa.Mukomana anochengetedzapo akange ari mushishi rokuedza kudziviridza vanhu kuti vasapinde mukereke makange muine mhere-mhere.

Getty naLeah ndevamwe vakakwanisa kusaidzira mukomana uyu vachibva vamhanya vakananga mukati mekereke.Amai mufundisi vakange vasina kupfeka chipika, vachipopotedzana namadzimai aiedza kuvabata.

“Kana uri sewe amai Masanganise ndati usandibate!” vakadaidzira amai mufundisi nenzwi riri pamusoro-soro. “Hauziwe here wandakaenda naye kuMozambique tichinotsvaga mushonga wokuti tiite mari pamwe nokudzimaidza varume vedu? Nditaurire kuti hauna here imba isingapindwi nemunhu wese wese pamba pako, ine saga rehupfu rine gonye mukati?” mukadzi akadaidzira.

“Amai mufundisi chiiko mapindwa nei kani?” akadaro umwe wamadzimai aiedza kurandutsira mudzimai womufundisi.

“Uri kuti chiiko iwe amai Takaendesa?Hauna kupedza svondo rese uri kuChiredzi nechikomba uchinyepera murume wako kuti uri kusungano yemadzimai iwe, ndiri kunyepa here?” amai mufundisi vakadaidzira vakatarisana naamai Takaendesa.

Paingoti anenge akandwa magaramoyo aibva abuda akananga kumba kwake.

“Hi-i-i!” akakahadzika Leah “Ufunge amai Takaendesa ishamwari yaamai vangu,” akadaro mwanasikana ave kubvunda nekutya.

“Iwe naamai vaLeah, handiti iyezvino muri kuita zvimakirabhu-kirabhu zvokunyepa muchida kuti muwane mukana wokusasana nezvikomba zvenyu!” vakaenderera amai mufundisi.

Leah akabva apera simba achibva agara pabhenji rakange riri parutivi. Uyuwo Agnes akapererwa,  kutadza kuziva kuti angaite zvipi kunyararidza shamwari yake yakange yave kusvimha. Naiyewo hana yake yairova kuti zvimwe amai vake vaigona kuzofumurwa.

“Chiiko nhai amai mufundisi, mapindwa neiko?” vakabvunza amai Marikopo vaifungidzira kuti pamwe ivo ndivo vaive mutsvene pagungano rose.

“Marikopo usade kundidenha wazvinzwa!” mai mufundisi vakataura vachinge munhu ave kurasa pfungwa.

“Iwe naamai Mundingi nditaurirei kuti mazimotokari amuri kufamba nawo makaawanepi? Kunyepera vanhu kuti inyasha! Inyasha?Nyasha dzepi imi muchiita zvechimbadzo pamwe nokutengesa nyanga dzezvipembere?” akataura mudzimai ave kukanda maoko mudenga.

Hapana mudzimai wesvondo iyi aivepo asina kuudzwa twake twakafanira.

“Iwe amai Mataranyika hauisiwe here wakadzingisa mufundisi aive pano madya mari, iwe uri mubati wehomwe? Imwe imba yauinayokuChirambahuyo wakaitenga nemari yei?H-e-e nditaurire?Iyezvino manyepera vanhu vose vemuno muNjema kuti ndanga ndichiyanwisa gonzo, ariona gonzo racho ndiyani?” mukadzi akadaidzira nezwi riri pamusoro-soro.

“Zvakwana kanhi nhai amai mufundisi,” vakadaro amai Goremusandu, vaive chipangamazano pakereke iyi.

“Ana mai Gore!Mundinyare manzwa?Zivai zvokudanana netuvakomana tweChiedza Chenyika.Munonyepa kuti muri chipangamazano imi?Varume navakomana vangani vomuno muchechi vamadanana navo?Nonsense mhani!” amai mufundisi vakadaidzira, vachiedzesera zvinoitwa navakadzi vokuNigeria vanoita mitambo inobuda pachivhiti-vhiti.

“Amai mufundisi maguta kunyarwa manje!Ini chaiye kudanana navakomana veChiedza Chenyika kutanga rinhi?” vakapindura amai Goremusandu vadumbirwa nehasha.

Vakati vavadenha amai mufundisi, “Saka munofunga kuti hatizvizive here kuti ndimi munozviti Baby Gee paFacebook kana kuti Sponono paWhats-Up?Kusanyara mukadzi mukuru!’’.

Ukuwo mhomho yakange iri chipiti-piti kupinda paghedhi repakereke kuda kuti izozvionera pamhuno sefodya.

“Muno musvondo hapana munhu anonditaurira kuti mutsvene mazvinzwa!Kana aripo ngaati pwe-e ndimufumure ini?” vakadaro amai mufundisi.

Mudhikoni Mabhande, vaigara muraini rimwechete naAgnes, vakapinda mukereke vachifambisa vakananga kumberi kwaive namai mufundisi. Asi chavasina kuziva ndechokuti kusina amai hakuendwe.

“VaMabhande muzvibate! Ibvai mamira kure neni! Mwedzi wapera chaiwo hamuna kuuya mega here  kuzoreurura pamberi pamufundisi kuti makange maita upombwe nomusikana anonzi Agnes anogara muraini menyu?” pavakangodaro chete, Agnes chaazokangokwanisa kutendeuka akananga kumusuwo. Agnes haana kumbofungidzira kuti zvaizofa zvakazivikanwa kuti akambodanana navaMabhande, murume mukuru wezera rababa vake.Kana shamwari yake yepamwoyo Leah haana kunge akambomutaurira ezvazvo.

“Hamusimi here vaMabhande makambodonhedza makondomu muno muchechi muchida kubidisa mari yematapona mubhachi renyu, he-e? Nditaurirei hamusimi here?” mukadzi akapaumba achinongedza vaMabhande, avo vakange vachiti undundu.

Agnes naLeah vakatozonzwa mawungira enzwi raamai mufundisi vave kunanaidzana kubuda pagedhi repakereke.

Ichokwadi kuti dindingwe rinonaka richakweva rimwe, kana rokwehwa rinoti mavara angu azara ivhu.Hapana akakwanisa kutaura pakati paLeah naAgnes.Tsvuuuramuromo mbiri dzomuguta reNjema dzakange dziri kuremerwa namashoko, mumwe nomumwe wavo akange averengerwa mavhesi ake akakwana.

Vaiziva vasikana vaviri ava vakashamisika chaizvo kuvaona vachifamba vakanyarara. Pese pawaisangana navo vainge vari mubishi rokukurukura nyaya dzakasiyana-siyana.Vakayambuka Muriranyenze ndokumbomira padyo nepaposvo vachizorora.

“Hesi sisi Leah, maswerasei?” kakabvunza kamwe kamusikana kechidiki kakange kakatakura mabhuku ako kachibva kuchikoro, kachipfuura nepakange pakamira Leah naAgnes.

“Hesi Valerie, vanamhamha vanofara here? Ufarise Gloria uti hanzi tirikuenda here kuAquatic kwaMacheso musi wemugovera” akapindura Leah.

“Ndinovataurira, mumhorese munin’ina wenyu,” kakataura kamusikana kaye kave kufamba kachienda.

“Iwe Aggy, zvapera kanhi, siyana nazvo mhani” adaro Leah achiedza kutsvaga nzira yokufadza nayo shamwari yake yakange yafumurwa pajekerere.  “Wakaziva here aka kamunin’ina kaGloria. Ndiko kanonzi kakambobatwa chibharo nababamudiki vacho?”.

Agnes zvamakuhwa ndihwo hwaive hupenyu hwake, pakarepo akabva achangamuka.

“Iwe ndikaka nhai? Asi kakanaka wena, funga kuti nezera rako asi unonyatsotoona kuti kachaita kambama, unofunga kuti iwe imhosva yababamudiki vacho here?” akabvunza zvinyoro-nyoro Agnes, asi achiratidza kuti nyaya yavaMabhande yakange ichiri kumubata-bata.

Chiriporipo-tyo motokari yaVaMavhengere yakabva yapfuura nepakange pakamira vasikana vaviri ava.

“Nhaiwe Leah havasi vaMavhengere here avo?” Agnes akabvunza

“Hii ndivo wena!Nhaiwe ndaifunga kuti vanhu vanovanyepera?Ufunge wavainaye handiti ndiye muninina wemuroora wavo mukadzi waJimmy. Veduwe! Asi chii nababa ava. Vakaita mwana nemusikana iyeye,vanenge vachimuti  chii? Mwana here kana kuti muzukuru?” akadaro Leah, achiratidza kushushikana.

“Iwe zvirikutonzi musikana uyu ave nenhumbu. Bvunza ini ndikutaurire zvose! Apa muroora wavo nomurume wake hapana chavari kuziva. Asi ndiani anganzi ane dambudziko pauviri hwavo?”Agnes akabvunza.

“Ini ndinoti vose vari vaviri vane dambudziko nokuti vaifanira kuremekedza ukama huri pakati pavo. Chokwadi pasi rapinduka, kwavari musikana uyu mwana naiyewo kwaari ndibaba vake,” akapindura Leah,  vave kuparadzana sezvo kunze kwakange kwave kudoka.