NHETEMBO ~ CORONA UNOKONZERESA 

By Benson Gono

Tapeta maoko, tapeta miswe, tamira negumbo rimwe, tagumirwa.

Tamboedza kumira-mira nehunyanzvi hwaana mazvikokota,

Taenda kumagobori, tanamata tanamatazve, tadetemba madzitateguru

Tasvika zvino kwamvura yacheka makumbo

Tasvika pakubvumirana kuti iwe Corona unokonzeresa!

 

Unoziva here kuti hauna ganda kumeso

Pese pawasvika unoita mutemarege wembada

Unouraya ani nai asina kana nechaakakutadzira

Uri munhu wepi anogwadamisa hutungamiriri wepasi rose

Wakatambisa nhova vaizviiti ndunduzhuru, hamburamakaka vana ndigumhe-uone

Ukaridibura shoroma, magogodera nesuwo vana tumbituzu tisina kana susupenzi

Aiwa zvimwe ndezvimwe Corona unokonzeresa!

 

Vamwe vakamboti chirwere chisingabati zvizvarwa zvomuAfrica nokuti  tine ropa rakakomba . . .  Aiwa kwete!

Vamwe ndokuti musiki arikuranga nyika dzokumadokero . . . Aiwa kwete!

Vamwe ndovaiti chirwere chokunyika dzinotonhora chete . . . Aiwa kwete!

Vamwe vakati ndomavambo okuguma kwenyika . . . Aiwa kwete!

Vanomwa doro vaiti ukamwa rakawanda wapona . . . Aiwa kwete!

Vamwewo ndovaiti hatichageza muviri tongogeza maoko chete . . .Aiwa kwete!

Vamwe vakakuti Covid-19 iwe ndokumera zenze uchiti waremekedzwa . . . Aiwa kwete!

Kubvuma tabvuma, pachokwadi-chokwadi chaipo, Corona unokonzeresa!

 

Munguva diki-diki yawaita hunhu husina hunhu wasandura mafungire nemararamire evanhu pasi rose.

Tave kukurukura takataramuka kunge mukuwasha naambuya vasangana pamharadzano

Tave kusuwa kuoonana nehama dzedu kunge dzakaenda kunyikadzimu

Tave kupomba machira kumeso kunge mbavha yaona matikitivha

Tave kugeza maoko pese pese kunge vanhu vaswera vachibika urimbo

Tave marovha asi mabasa masvinu tiinawo

Tave kukosorera muhapwa kunge chokosoro chinonhuwa

Tave kunwa mvura indodziya nemuto wemandima kunge tisina putugadzike

Tave kukararadza pahuro nemvura ine munyu kunge tadzipwa namasahwa ehove

Tave kumwairwa mishonga pese-pese sokunge nyika yatekeshera netsikidzi

Tave kuswera takati tuzu mudzimba kunge rovambira yakarinda bako

Zvirokwazvo vakafa havana chavakaona, iwe Corona unokonzeresa!

 

Zvisinei hazvo, vakuru vakati chisingaperi chinoshura

Chakachenjedza ndochakatanga

Chakawana hama hachisekwi

Aive madziva ave mazambuko

Gonzo guru gara mumhango chomudzimu chikuwaniremo

Uku ndiko kupindana kwamazuva

Umwe musi uchaoneka zvako

Asi watisiira chidzidzo chatisingafe takakanganwa pararamo yedu

Corona Unokonzeresa!