NYIKA YAZVIMBIRWA NOHUORI

By Benson Gono

Zvibhakera zvakange zvatsvuka moto pamusuwo wepaFarai, bhawa guru riri mumusha weMucheke uri muguta reMasvingo. Hwitakwi mbiri dzakange dziri kutiburana pachokwadi.

“Musavabate! Ndevezera rimwechete, regai vapedzerane!” vaideedzera vanatinhaidzirwe vakamira kure nevarume vaviri vakange vari kutiburana zvegore rose. Madzimai omusika chaiwo akange atokanganwa basa raakange abvira kudzimba dzawo. Ukuwo mbavha dzakange dzawana mukana wokubira vaya vane chiringa paruzhinji rwakange rwawana kudya kwameso. Kana nyanzvi dzemutambo wetsiva dzinosanganisa mushakabvu Proud “Kilimanjaro” Chinembiri pakadai dzaigona kugogoma.

Imwe yeshwindi dzairwisana payakaona kuti yakange yave kukurirwa yakabva yabuditsa rino zibanga ndiye bvo-o pane wayairwisana naye. Pane akazopamira ipapo? Vanhu vakaita mhandapanda kutiza pavakaona munhu amera banga pachipfuva.

“Ngaabatwe! Auraya munhu!” vanhu vaidaidzira vakamira kure nemhondi yakange yaponda munhu.

“Imboedzai kundibata muone kuti mumwe ndinomuparadza futi!” rakapaumba rume richiratidza kunge munhu agarwa nengozi. Parakada kufambisa kuti ritize richipinda nomudzimba dziri padyo nebhawa, mapurisa anepfuti akabva angosvikawo achimhanya kubva paCherima Police Station.

Mike Charlie India! Mike Charlie Inda! This is Charle Oscar Papa! Do you read me over?” akadaidzira mukuru wemupurisa epaCherima Police Station achitaura pachidzangaradzimu chake.

Charle Oscar Papa! Charle Oscar Papa! This is Mike Charle India, I read you five over five, go ahead over!” rakadaro inzwi raibuda pachidzangaradzimu.

Mupurisa akaendera mberi, “Rojer one papa stabbed to death at Foxtrot Alpha Romeo Alfa India, Bravo Alfa Romeo, confirm you copy, over?”.   

“Rojer can I repeat the message, one papa stabbed to death at Foxtrot Alpha Romeo Alfa India, Bravo Alfa Romeo?’

“Affirmitive over!” 

“Rojer message well copied, Papa Romeo Golf proceeding to scene, do you copy, over?”

“Well copied! Well copied! Charle Oscar Papa out”

“Mike Charlie India out”   

Vanhu vose vakange zvino vachiti tuzu mapurisa ave kutaura nechibhende.

“Varume ngatisudurukei, pano patoshata, manje manje riot irikusvika. Mira uone kumhanyiswa kuchaitwa vanhu pano,” vakazevezerana vakomana vechidiki vakange varikuokera zvakange zviri kuitika.

Mukuru wamapurisa akabva adaidza vamwe vakomana vaviri vakange varipakati pavanhu.

“Nhai vakomana mange muri pano here patanga vanhu ava kurwa?” akabvunza mupurisa.

“Isu tatozosvika zvibhakera zvave pakati asi uyo mukomana ane hembe tsvuku tanzwa achiti anga ari mubhawa macho matangira zvibhakera,” mumwe wavakomana akapindura.

“Iwe shamwari huya pano tinzwe,” mupurisa akadaro achinongedzera mukomana uya akange ataurwa. Mukomana uyu akabva amhanya achienda kumupurisa.

“Nhai shamwari ndanzwa kuti wange uripo patanga kurwa varume ava, wanzwawo here kuti chii chaita kuti varwe?” mupurisa akabvunza.

“Vanhu varikungotaura zvakasiyana-siyana, asi ndanzwa kuti uyo azobaiwa nebanga ange apiwa mari yokuti anotenga kamusombodhiya. Paadzoka anonzi adzoka asina kamusombodgiya kacho, saka uyu anga amupa mari ndipo paazoti kwaari chindidzorera mari yangu uyu achibva aramba, zvibhakera zvichibva zvatanga. Vanonzi vabvira kunwa musombodhiya wacho makuseni bhawa rachingovhurwa,” mukomana akarondedzera.

“Aya ndiwo anonzi madambi-tonono chaiwo, kuurayira munhu musombodhiya chaiwo unoita dhora?Zvino hapana vamunoziva here vanotengesa musombodhiya pano?” mupurisa akaenderera mberi achibvunza.

“Varipo mudhara asi chinonetsa ndechokuti ndinozosara ndave kuoneswa moto mudhara, munongoziva magariro edu emuno maMucheke unogona kutoifira nyaya iyoyo,” mukomana akapindura.

“Chinzwa unzwe zvaunoita mufana, unoenda pamunhu waunoziva anotengesa musombodhiya kana wasvika paari wokwenya musoro wako ini ndinobva ndaziva kuti ndiye munhu wacho handiti? Ita saizvozvo hapana anokunetsa ndiripano ini, ndini mukuru wamapurisa apaCherima. Anenge akunetsa unouya uchindioona kuhofisi kwangu,” akadaro mukuru wamupurisa.

Mhuri yokwaDapira, inemisha iri muBingura padyo neNemanwa Growth Point, yakagara dare mushure mokunge yatambira shoko rokuti Kissmore akange asungwa nenyaya yokubaya munhu nebanga.

“Zvotoita pano totomukira mangwanani nemakombi okutanga kuitira kuti timuvigire chikafu chamangwanani,” akadaro Jefta mukoma mukuru waKissmore anove ndiye akange ave baba vomusha kubva kushaya kwakaita baba vavo.

“Tichasimuka ini naamai, iwe Miros wosara uchiedza kutsvaga munhu ane bhucha angatenga nzombe kuti tiedze kugadzirisa nyaya iyi. Rangarirai kuti ava vane hama yavo yakabaiwa vachadawo kubhadharwa. Imi mbuya! Regai kungochema zvisina namaturo mhani! Ino haiisi nguva yokuchema mazvinzwa?”Jefta akadaro kuna amai vake vakange vachichema vakagara padyo nechikuva chomuimba yavo yokudyira.

Mhuri iyi yakatozoparadzana pave pakati pousiuku ichironga mafambiro ayaizoita.

Jefta naamai vake vakakwira kombi yakasimuka kubva paNemanwa Growth Point munguva dzemashambanzou yakananga kuguta raMasvingo.Yati fambei-fambei kuda kusvika papurazi paBhani, kombi yakabva yamiswa namapurisa.

“E-e-h vakuru tipeiwo matsamba enyu akakwana,” akadaro mupurisa kumutyairi.

Mupurisa akapiwa matsamba aya ndokutanga kuadongorodza achibva atenderera achiongorora motokari.

“Huya kuno tinzwe driver” mupurisa akataura achifamba kuenda kumashure kwemotokari kwakange kwakamira vamwe vake.

“Shamwari matayi ako ese zvawo asakara saka buritsa motokari yako munzira uburutse vanhu” akadaro mupurisa

Officer ndinzwisiseiwo please, haana kana mwedzi kubva pandakamatenga, kungoti kwaCharumbira kwandinomboenda hakuna tara,” akadaro mutyairi nenzwi rakapfava.

“Ndeimwe mhosvaka iyoyo, handiti unozviziva kuti permit yako haikubvumidzi zvachose kuenda kwaCharumbira, ndati burutsa vanhu!” mupurisa akataura netuhasha.

“Arikuita nharo here nhaiwe Chifamba?” akabvunza mupurisa wechikadzi akange akabata bhuku rinonyorwa matikiti emhosva, achifamba kuuya pakange pakamira vaviri ava.

“Aiwa mother handisi kuita nharo ndiri kungotiwo kuna mudhara vandiregerere ndiyo trip yangu yokutanga,” akapindura mutyairi.

“Unoda kungoregererwa usina zvawaita kuti ndiwe ani muno munyika? Donhedza uende wave kutononotsa vanhu,” akadaro mupurisa wechikadzi.

“Manje mother ndanga ndingori ne10,” mutyairi akapindura.

“Iwe!Hausi serious iwe, unoda kuti tibate motokari yako here?” akapindura mupurisa wechikadzi uya achifinyamisa kumeso.

“Mune chenji here ye20 ndikupei 15,” akabvunza mutyairi.

“Chenji yeiko iwe? Tora vanhu vako ubve pano!” akadaro mupurisa wechirume achitambidzwa mari nomutyairi.

Jefta akatarisa chiringazuva chake ndokuona kuti nguva inoonekwa vasungwa yakange yave kutoda kukwana vachiri munzira.

Driver shamwari tinokwanisa here kubata Masvingo before 6:30?” akabvunza Jefta.

“Tinenge tichiona mudhara, nhasi hakuna kumira mushe hanzi pane chitoro chakapazwa nembavha nezuro manheru kuRujeko ndosaka muri kuona mapurisa acho kuwanda panzira kudai. Ipo pamberi apo tisati tasvika paStop Over tiri kusangana neveBenz, tabva paStop Over tichamiswa futi nevespeed, saka kusevenza kwacho kuri kutonetsa? Fanika kamupurisa kaya kanonzi Daitai hakaite, hakatodi mari iri pasi pe$10, kanokutaurira kuti haitengi chingwa,” mutyairi akapindura.

Vachingonopedza makata okuti vasvike paStop Over vakabva vaiona motokari yerudzi rweBenz yamapurisa, inodaidzwa kuti ‘Chemaziso’ kana kuti ‘Gombiro’ navatyairi vamakombi, yakamira pasi pomuti. Yakabakidza rambi rapamusoro sechiratidzo chokuti mutyairi amire.

“Shamwari peta $10 nokukasira nditambidze madhara aya,” akadaro mutyairi, achibva apiwa $10 yakapetwa-petwa nakondakita wake.

Akamisa motokari nechepamberi ndokumhanya achidzoka pamotokari yamapurisa.Hameno zvavanenge vaizevezerana neaityaira motokari yamapurisa.

“Nhaiwe kondakita driver wako anopenga here?”Jefta akabvunza nehasha.“Adiiko kumira padhuze nemotakari yemapurisa, ingawani tati tanonoka? Anovasiya kure kwose uko ozodzokera futi kwaabva ndochii ichocho?”.

“Pane zvinenge zviri kuitika mudhara,” kondakita akapindura zvinyoro-nyoro.

Munguva diki-diki mutyairi akaonekwa ave kumhanya kudzoka kumotokari.

“Ya-ah, Benz tapedza nayo hameno kuti vespeed tinowana vavepo here?” akadaro mutyairi.

Yakarohwa motokari ichibva yapfuura paStop Over, Morningside, ndiye pfacha-pfacha muMasvingo. Jefta naamai vake vakabva vangoburukira paCherima Police Station paive paina Kissmore.

“Iwe Dapira uchiri mupenyu, vakomana vamwe vanhu hamuchemberi chokwadi.Saka uri kudzidzisa kupi mazuvano?” akadaro mumwe mupurisa akange aziva Jefta.

“Ndiri mupenyu wena, mazuvano ndiri kudzidzisa paManunure. Ava ndivo amai vangu.Mbuya fanai kunogara mukati ndiri kuuya. Hesi mhani Mwanjira misikanzwa yako yepaZimuto Mission yakapedzwa nechipurisaka?” akadaro Jefta achiseka.

“Ha-a kana, kukura wena.Ko uri kutsvagei pano?” akabvunza Mwanjira.

“Shamwari ndakaitirwa chinokuma chaicho nomunin’ina wangu, akabaya munhu nebanga nezuro paFarai apo,” akapindura Jefta

“Ha-a-a iwe munin’ina wako here? Ini ndanga ndichingoti kufanana kwamazita. Shamwari apa handidi kukunyepera wena kana uine mari wotopomba mupurisa ari kuita nyaya kuti mapepa omufana wako agadziriswe nokuti akaenda kudare akadaro pane nyaya. Apa tiri kungoitira kuti mutongo wacho ureruke. Chete zvazvo munhu arikuita nyaya yacho ndibhururu wangu takanga tiri tose kutraining.Chidai kuti zvisanetsa, tora nhamba dzangu, ini ndichataura naye toona kuti tingazvifambisa sei? Ndibate say after lunch. Handiti muri kuda kumuonaka, hande ndinotaura naofficer vari paduty,” akadaro Mwanjira vachibva vafamba vakananga kuCharge Office.

Hama dzomukomana wokubaiwa naKissmore vaive vanhu vanonzwisisa chaizvo.  Havana kunyanya kuda kuomesera hama dzaKissmore. Vakawirirana kuti mhuri yokwaDapira yaizovaripa nemombe sere dzinotsika pamwe nokubatsirana kuchengeta mufi. Jefta nomukoma womushakabvu ndivo vakapiwa basa rokuti vafambise hurongwa hwese hwokuti mufi aradzikwe.

Sezvo mari yemombe yakange yatengeserwa pabhucha repaNemanwa yakanonoka kusvika, Jefta nomukoma womushakabvu vakatozotanga kufambira matsamba ave masikati. Vakasvika pamudzviti vanhu vave kuda kuenda kunodya kwamasikati. Vakasvikoona paine mukomana wechidiki aiita zvemaburial order.  Pavakapinda mukomana uyu akabva agadzika bhaibheri raaiverenga parutivi.

“Tobatsirana sei vanhu vaMwari?” mukomana wepamudzviti akabvunza.

“Tinoda kutora burial order yomunin’ina wedu akashaika,” akapindura Jefta.

“Manje vanhu vaMwari munenge muchaita munyama imi, bhuku rangu randange ndiinaro rapera, burial order yokupedzisira ndiyo yandapa vanhu vamapesana navo avo. Zvekare musikana wacho wekuaccounts anenge atobuda kuenda kulunch,” mukomana uya akapindura.

“Tibatsirei babamudiki tinoda kuti munhu aende kumusha kuBikita nhasi,” akadaro mukoma wemushakabvu.

Jefta akabva akurumidza kumhanyisa pfungwa; “Babamudiki tibatsirei zvechokwadi, zviri zvechivanhu tinogadzirisa, mhanyai mhanyai hamushaye yedrink,”.

“Manje munhu waMwari vakadzi munovaziva vanonetsa, anywhere semadhara angu regai ndione zvandingaita,” akadaro mukomana uya achisumuka pachigaro chake achibva abuda muhofisi make. Jefta nomukoma womufi vakasara zvavo vagere vachikurukura.

Kwapera kanguva kakati kuti, mukomana uya akabva adzoka akabata bhuku.

“Ndadzoka vanhu vaMwari.Mukadzi wacho arikutovava hanzi taurira hama dzako kuti handisevenzere mahara palunch, hanzi anotodawo yesadza,” akadaro mukomana uya achisekerera.

“Aiwa hapana chakaipa, ko ndiyo nyaya yachoka, kungogamhana-gamhana kuti zvifambe” akapindura Jefta.

“Munhu waMwari ndipeiwo chitupa chavo nematsamba okuchipatara,” akadaro mukomana wepamudzviti.

Hazvina kuvatorera nguva refu burial order yakange yavepo.

“Babamudiki batai neapa, ndimi marwa hondo” akadaro Jefta achitambidza mukomana uya madhora gumi nemashanu.

“Maita vanhu vaMwari, ndimi mandigonera.Kana mukaita rimwe dambudziko munongouya pano moti munoda kuona Moyana ndinobva ndangokubatsirai ipapo. Monovaradzika zvakanaka, kutonga ndokwaMwari isu vanhu venyama hapana zvatingaite” akadaro Moyana achityorera mari muhomwe.

Vachibvapo vakabva vananga kunotenga bhokisi pamwe nokutsvaga motokari yokutakura chitunha.

Pavakazosvika kuchipatara chomuMasvingo vanhu vakange vave kuda kutopedza basa vachibva vangonanga kuimba inochengeterwa zvitunha. Vakasvikowana paine mumwe mukuru wechirudzi akange aripo.

“Manje mwauya wrongo time. Afana anogeza zitunha aenda onse manje-manje, anopeza basa nathree-krok nokuti nhasi ndiFriday. Asi kana muchigona kugeza mega no problem?” akadaro mukuru uya.

“Mudhara tibatsireiwo mungotigezeraka tinoda kuti tifambe kwakachena,” mukoma womuchakabvu  akakumbira.

“Chete afana amazuvano muriscope-donoro, mwasiyana nanan’dara wenyu. Ndinomugezera mwovha mwati thanks, thanks, mwechienda. Manje ini handidye thanks wenyu, mwondipawo 10 dhora-ka?” akadaro mudhara uya achipfeka hovhorosi yake kuti atange kugeza chitunha.

Vakamirira kuti chitunha chigezwe pamwe nokupfekedzwa, nhare yaJefta yakabva yarira.Paakatarisa akaona dziri nhamba dzaMwanjira shamwari yake mupurisa waakange asangana naye kuCherima Police Station.

“Hesi Mwanjira, sorry shamwari ndazenge ndabatikana wena. Tiri kumhanya kuti chitunha chisimuke nhasi chonorarira kumusha, munhu oradzikwa mangwana.Wazotaura naye here muchinda uya?” akabvunza Jefta, achisuduruka kubva paakange akamira navamwe.

Right ndataura naye ati hapana dambudziko, iwe ngatichisangana muForbes Night Club nasix tikurukure iye aripo. Handiti paForbes unopaziva.Wokurumidza nokuti nyaya irikupinda mudare mangwana saka mapepa anofanira kurara agadzirwa?” akapindura Mwanjira.

“Ndinopaziva, saka ndichangoti patinobva kuno motokari yondisiya ipapo, munin’ina wangu Miros ndiye ave kupfuurira kuenda kuBikita. Saka ndokuona ipapo,” akadaro Jefta achibva aisa nhare yake muhomwe.

Jefta paakazosvika paForbes akawana mapurisa atove pakati pokuhushapira hwahwa.

“Dapira uyu ndiMashingaidze ndiye arikuita nyaya yomufana wedu,” akadaro Mwanjira.

“VaMashingaidze makadiniko?Ndiko kusanganiswa nehoromori idzika?Kuri sei kumba nemhuri?” akadaro Jefta.

“Mhosva dzinoparwa navanhu mukoma, chikuru kuedza kugadzirisa kuti zviite sezvinoreruka.Nyaya yomunin’na wedu ihombe, sokuziva kwamunoita kuuraya munhu haiisi nyaya diki.Asi zvino maita rombo rakanaka kuti mazivana nabhururu wangu Mwanjira, saka ndichamboedza kugadziridza kuti zviite zvichireruka,” akapindura Mashingaidze.

“Saka nyaya iripano Dapira ndeyokudai, toda kuti tipe Mashingaidze chouviri kuti amire-mire kugadzirisa docket romunin’ina wedu.Iyewo anofanira kuzonoona mashefu ari pamusoro pedu kuti zvose zvifambe negwara rakanaka.Hapana zvokuita wena ndiko kunonzi kukura mumwe wangu,” akadaro Mwanjira.

“Saka hameno vaMashingaidze kuti zvakamira sei?” akabvunza Jefta.

“Parizvino fanondipai mazana maviri kuti ndinoona vakuru vangu.Mangwana dai maikwanisa kuwana rimwe zana kuitira kuti ndikwanise kunotaura navatongi kuti nyaya yedu iite zviri nani?” akapindura Mashingaidze.

Jefta haana kana kuzengurira achibva averengera mapurisa mazana matatu amadhora.

“Kana pane imwe inenge ichidiwa munonditaurira, parizvino chimbonwai doro mubvise dikita. Iwe Mwanjiira fanobata makumi maviri amadhora aya, imwe ndozokupa kana munin’ina wangu Miros adzoka kubva kuBikita, ane imwe mari yaatakura,” akadaro Jefta.

Vati inwei-inwei Jefta akazooneka avekumhanya kuti anosangana naamai vake vakange vakamumirira panokwirirwa motokari dzinoenda kuNemanwa Growth Point.

“Varume, ini regedzai ndimhanyire muchembere, makombi okwedu anokurumidza kupera mazuvano.Iyi $10 mozopamhidzira humwe hwahwa. Tosangana mangwana varume,” akadaro Jefta achitambidza Mwanjira mari.

Paakasvika panokwirirwa motokari akasvikoona amai vake vave kunetseka kuti mwana wavo akange anonotswa nei?

“Dai wangoti nonokei waiwana ndaenda, iyi ndiyo motokari yokupedzisira.Ngatibve tapinda tozotaura tichienda,” vakadaro amai vaJefta, vaviri vachibva vakwira motokari.

“Amai chokwadi zvamunoona huori huri munyika muno hwave kusemesa. Rangarirai dambudziko rataona mangwanani namapurisa anga achingoda mari yechiokomuhomwe kubva kumutyairi wekombi yatakwira. Izvozvi ndabva kubudisa mari inopfuura mazana matatu emadhora kuti nyaya yaKissmore inge inorerutswe,” akadaro Jefta.

“Hanzi ndeyeiko mari iyoyo?” chembere yakabvunza ichiratidza kushushikana.

“Vanogovana pachavo, kunoti iwo mapurisa acho zvikuru iye arikuita nyaya yacho pamwe nevakuru vake.Kwozotiwo ivo vatongi vacho vanenge vachidawo yavo kuti vape mutongo uri nani. Pese pataenda kwanga kungori kubuditsa mari chete, kwamudzviti kwacho kana kumortuary chaiko tanga tichingobudisa mari chete,” akadaro Jefta

“Mwanangu izvi ngatizviise kunaMwari musiki nokuti ndezvepano pasi isu humambo hwedu huri kudenga,” vakapindura amai VaJefta.