Tsumo DzeChishona

1. Aive madziva ava mazambuko.

(What used to be hard is now simple.
People that used to be great are now simple).

2. Akuruma nzeve ndewako.

(Those that advise you are on your side).

3. Ane benzi ndeane rake, kudzana unopururudza.

(When you know the bad
traits of someone you will not be offended when they do bad things).

4. Ateya mariva murutsva haatyi kusviba magaro.

(A person will do whatever
needs to be done to accomplish his goals).

5. Chakafukidza dzimba matenga.

(There are private issues that take place
inside the house).

6. Chaitemura chava kuseva.

(The once great are now empoverished).

7. Chikuriri chine chimwe.

(What is great now will be smaller than another).

8. Chinobhururuka chinomhara.

9. Chirere chigokurerawo.

(Take care of the young ones that they may take
care of you in your old age).

10. Chisi hachiyeri musi wacharimwa.

(The consequences of bad behavior are
not immediate, but they will come).

11. Chisingaperi chinoshura.

(All things come to an end).

12. Chitsva chiri murutsoka.

(You can get new experiences by moving to
different locations).

13. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira.

(People take advice that pertains to
their individual needs in group settings).

14. Chara chimwe hachitswanyi inda.

(One person cannot do all things alone).

15. Charova sei chando chakwidza hamba mumuti.

(Extreme situations can
cause people to behave in unusual or unexpected ways).

16. Charovedzera charovedzera, gudo rakakwira mawere kwasviba.

(When you
get used to doing things you can even do them under difficult
circumstances with ease).

17. Chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota.

(Poor quality is better
than nothing).

18. Chidamoyo hamba yakada makwati.

(People have the freedom to choose
what they want).

19. Chinono chinengwe, bere rakadya richifamba.

(Do what you do with speed).

20. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara.

(It’s the people close to
someone that know his/her affairs).

21. Chiri mumoyo chiri muninga.

(What’s in the heart is hidden).

22. Chiri pamuchena chiri pamutenure.

(The poor man’s victories do not last).

23. Chitaurirwa hunyimwa mbare dzekumusana.

(You never get the full
information and appreciation from being told).

24. Chenga ose manhanga hapana risina mhodzi.

(There’s a reward in trying all
things).

25. Gudo guru peta muswe kuti vaduku vakutye.

(The older people should be
dignified for them to be respected by the younger ones).

26. Guyu kutsvuka kutsvuka zvaro asi mukati rine masvosve.

(Some things
look attractive from afar or from outside but they are not so good inside).

27. Igaroziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi.

(Things are not what they
seem).

28. Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzamatovo.

(The innocent looking people are
often the guilty).

29. Kakara kununa hudya kamwe.

(Success comes by the help of others).

30. Kamoto kamberevere kakapisa matanda mberi.

(Small issues can become
large enough to cause big problems).

31. Kandiro kanoenda kunobva kamwe.

(Favours go to those that have given
them before).

32. Kuipa kuipa zvaro bveni, asi haridyi chakafa choga.

33. Kukurukura hunge wapotswa.

(You can only tell the tale when you have
survived it).

34. Kure kwegava ndiko kusina mutsubvu.

(People will do anything to get what
they desire).

35. Kure kwemeso nzeve dzinodya.

(You don’t have to be at a place to know
what happened).

36. Kuudza mwana hupedzisira.

37. Kuziva ambuya huudzwa.

(All you know you were taught).

38. Kuwanda kwakanaka, kwakaipira kupedza muto.

(It’s good to have
numbers but they also demand more resources).

39. Kuwanda huuya.

(The more (people) the merrier)

40. Kuzeza chati kwati hunge uine katurike.

(When you over react to things you
probably have something to hide).

41. Mandikurumidze akazvara mandinonoke.

(If you rush through things you
may end up doing them wrong and thus take even longer than if you had
taken your time).

42. Manga chena yakaparira parere nhema.

(The good can make the bad
visible).

43. Matakadya kare haanyaradzi mwana.

(You can’t always be satisfied by
yesterday’s feats).

44. Mbeva zhinji hadzina mashe.

(Where there are many people no one takes
responsibility and therefore many things can remain undone).

45. Mbudzi kuzvarira pavanhu kuda kutandirwa imbwa.

(People do
embarrassing things in front of others in order to find help).

46. Mazvokuda mavanga enyora.

(Self inflicted anguish).

47. Mhembwe rudzi inozvara mwana ane kazhumu.

(People produce children
with traits similar to them. The apple doesn’t fall far from the tree).

48. Mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzikudye.

(For everything that
happens, there is a reason).

49. Murombo haarovi chinenguwo.

(The poor man hardly makes huge
success).

50. Muroyi royera kure vekwako vagokureverera.

(You shouldn’t be mean to
people close to you).

51. Mwana wamambo muranda kumwe.

(Authority/royalty only works within its
territory).

52. Mwana kuberekwa vaviri, mugota hamuchemi kacheche.

(Some things
cannot be done by one person alone, like conceiving a child).

53. Mviromviro yemhanza mapfeka.

(Big events are predicted by early signs).

54. Mombe yekurunzirwa ndeyekukama wakarinde nzira.

(You can never use
borrowed things with the freedom you would have if it was yours).

55. Makadzi munaku kusaba anoroya.

56. Mukuru mukuru hanga haigari pfunde.

57. Mwana asingachemi anofira mumbereko.

(If you do not cry out for help you
will no one will know and you may die in your distress).

58. Takabva neko kumhunga hakuna ipwa.

59. Nzenza mumvuri, asvika anovanda zuva.

60. Nzombe huru yakabva mukurerwa.

(Great people are raised up by other
people).

61. Nzou hairemerwi nenyanga dzayo.

(A person has the strength to carry his
desires/issues (as in pregnancy or dreams)).

62. Pfavira ngoma, husiku hurefu.

(Be calm and take your time to do things).

63. Rinamanyanga hariputirwi mushushunje.

(Nothing can be hidden forever).

64. Ramba kuudzwa akaonekwa nembonje pahuma.

(People who forsake
warnings and advice often fall into calamity).

65. Rega zvipore akabva mukutsva.

(A burnt child dreads fire).

66. Regai dzive shiri, mazai haana muto.

(Wait for the full maturation of events
instead of prematurely harvesting or celebrating)

67. Rudo ibofu.

(Love is blind).

68. Rume rimwe harikombi churu.

(One person cannot do all things alone).

69. Seka urema wafa.

(Do not make fun of other people’s misfortunes because
they may come upon you too).

70. Simbi inorohwa ichapisa.

(Hit the iron while it’s still hot).

71. Varume kutsva kwendebvu vanodzimurana.

(Men help each other in times
of trouble).

72. Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka.

(You
may reject people when all things are well but you will need them when
things get hard).

73. Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada.

(You have gone to things ahead
before completing the things behind).

74. Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haidyorerwi.

(When things have
happened they cannot be undone).

75. Yatsika dope yanwa.

(One who was present participated).

76. Zano ndega akasiya jira mumasese.

(People who forsake warnings and
advice often fall into calamity).

77. Zizi harina nyanga.

(Things are not what they seem).

78. Zviuya hazviwanani.

(Perfect people hardly find each other in marriage).

79. Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto.

(You
never know what is rewarding unless you try).

80. Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi.

(Settle down with one
woman, there are many beautiful women in the world).

81. Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro.

(Some things cannot be dealt with
by simplistic solutions).